ລະບົບເກັບກຳເອກະສານ

# ຊື່ (ພາສາລາວ) ຊື່ (ພາສາອັງກິດ) ປະເພດ ເລກທີ ຮັບຮອງ ປະກາດໃຊ້ ປັບປຸງ File (Lao) File (English)
0 ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Constitution ລັດຖະທຳມະນູນ - 06/05/2003 26/05/2003 2003 ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Constitution
1 ກົດໝາຍອາຍາ Law on Penal ກົດໝາຍ 12/ສພຊ 09/05/2005 09/11/2005 2005 ກົດໝາຍອາຍາ Law on Penal
1 ລາຍຊື່ລັດຖະບັນຍັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ - ລັດຖະບັນຍັດ - 04/06/2012 04/06/2012 2012 ລາຍຊື່ລັດຖະບັນຍັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
1 ກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ (ມາດຕາ 75,76,146) Law on Penal ກົດໝາຍ - 30/01/2014 30/01/2014 2014 ກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ (ມາດຕາ 75,76,146)
1 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2001 - ດຳລັດ - 01/06/2012 01/06/2012 2012 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2001
1 ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງໂຄງການສະບັບທີ1 LSMP Newsletter ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການ 01 28/05/2015 28/05/2015 2015 LSMP Newsletter
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Law on Criminal Procedure ກົດໝາຍ - 23/11/1989 09/01/1990 1990 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Law on Criminal Procedure ກົດໝາຍ 01/ສພຊ 05/05/2004 05/05/2004 2005 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Law on Criminal Procedure
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Law on Criminal Procedure ກົດໝາຍ 79/ສພຊ 10/07/2012 01/08/2012 2012 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
2 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2002 - ດຳລັດ - 01/06/2012 01/06/2012 2012 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2002
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on Public Prosecutor ກົດໝາຍ 06/ສພຊ 21/10/2003 21/10/2003 2003 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on Public Prosecutor
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on Public Prosecutor ກົດໝາຍ 10/ສພຊ 23/11/2009 26/11/2009 2009 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
3 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2003 - ດຳລັດ - 01/06/2012 01/06/2012 2012 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2003
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on People’s Court ກົດໝາຍ 05/ສພຊ 21/10/2003 21/10/2003 2003 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on People’s Court
4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ Law on People’s Court ກົດໝາຍ 09/ສພຊ 26/11/2009 26/11/2009 2009 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
4 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2004 - ດຳລັດ - 01/06/2012 01/06/2012 2012 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2004
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ Law on Property ກົດໝາຍ 01/09/ສປສ 27/06/1990 27/07/1990 1990 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ Law on Property
5 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2005 - ດຳລັດ - 01/06/2012 01/06/2012 2012 ລາຍຊື່ດຳລັດປີ 2005
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ Law on Heritage And Basis Of Inheritage ກົດໝາຍ 27/06/1990 27/07/1990 1990 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ Law on Heritage And Basis Of Inheritage
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ Law on Heritage And Basis Of Inheritage ກົດໝາຍ 02/ສພຊ 08/12/2008 08/12/2008 2008 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ

Pages